Refusionsudvalget ønsker løbende dialog

Det nuværende Refusionsudvalg tiltrådte 1. juni 2013 og havde sit første udvalgsmøde i september, hvor man bl.a. konstituerede sig med Jens Frimann Hansen som formand. Se portalens 'præsentationsartikel'.

Siden har udvalget været igennem de første to ansøgningsrunder og afvikler sidste showcase i denne omgang i den kommende weekend i København, hvor man også benytter lejligheden til at mødes med Teatrenes InteresseOrganisation (TIO) og Teatercentrum. 

Der har været en del diskussion omkring udvalgets procedurer og sagsbehandling, hvilket bl.a. foranledigede portalens artikel, 'Refusionsudvalg i modvind' 10. januar i år, hvor både kritikere og udvalgsformanden kom til orde.

Nu har udvalget via Kulturstyrelsen - der er service- og sekretariatsorgan for Refusionsudvalget, så udsendt et lille nyhedsbrev, hvor man bl.a. fremlægger sit arbejdsgrundlag og nogle principielle retningslinjer, som gengives in extenso her:

'Refusionsudvalget har valgt at rykke ansøgningsfristerne til d.1.. august 2014 og d.1 november 2014 med det formål, at teatrene kan få besked om indkaldelse til showcase i bedre tid. Udvalget har tilstræbt som gennemgående princip, at når en forestilling har en kvalitativ standard, som berettiger til godkendelse til refusion, så bør den godkendes for den maksimale periode, som er fem år.

Refusionsudvalget arbejder på grundlag af bekendtgørelsens §8, stk. 1,2 og 3: ”Ved en scenekunstfaglig vurdering af en forestilling lægger Refusionsudvalget vægt på forestillingens kvalitative standard. Refusionsudvalgets vurdering sker dels på baggrund af teatrets ansøgning, dels Refusionsudvalgets scenekunstfaglige vurdering efter at have overværet en opførelse af forestillingen. I særlige tilfælde kan Refusionsudvalget vurdere en forestilling alene på grundlag af ansøgninn.”

I kølvandet på udvalgets afgørelser har der været forskellige reaktioner fra ca. 10 børneteatre. Et primært skisma for refusionsudvalgets arbejde er, hvad det er, der bedømmes: En færdig forestilling eller en projektbeskrivelse. Refusionsudvalget har valgt at arbejde ud fra følgende principper:

- Udvalget vil have en reel mulighed for at se forestillingen.

- Alle må forvente at blive indkaldt til showcase.

- Udvalget forbeholder sig ret til at godkende forestillinger alene på grundlag af ansøgning, når teatret/producenten og de hovedmedvirkende i forestillingen vurderes at levere en stabil kvalitativ standard, som berettiger til refusionsgodkendelse.

- I forbindelse med godkendelse af internationale gæstespil lægger udvalget stor vægt på, at ansøger er kurator med scenekunstnerisk erfaring, og at gæstespillet optræder i en kunstnerisk sammenhæng.

Refusionsudvalget er bekendt med, at dette indebærer visse problemer for aktører på området og ønsker, at der er klarhed og åbenhed om dets arbejde. Udvalget vil derfor være i løbende dialog med områdets aktører, bl.a. Teatercentrum og TIO, ligesom udvalget stiller sig til rådighed for et åbent dialogmøde i forbindelse med April-festivalen. Udvalget er åbent overfor at drøfte sine arbejdsmetoder og sin praksis med områdets organisationer.

Udvalget ønsker at slå fast, at det løser sine opgaver i overensstemmelse med den nuværende bekendtgørelses rammer, og at et arbejde med at ændre de lovgivningsmæssige rammer vedrørende refusionsordningen bør foregå i andet regi.

Udvalget anbefaler, at alle teatre sørger for at ansøge om forlængelse af godkendelse af refusion i god tid, gerne mere end et år før nugældende godkendelse udløber.'

Man kan læse mere om Refusionsudvalget på www.kunst.dk

(caj)