DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
Snaphots af det nye Refusionsudvalg: Marianne Søndergaard Madsen (tv), Leiv Arne Kjøllmoen (midt, øv), Jens Frimann Hansen (midt, ned), Thomas Eisenhardt (th, øv) og Pernille Plantener Holst (th, ned). Foto: Ditte Valente, Kirsti Pilgaard Madsen, Helsingør Teater m.fl.

Nye på øretævernes holdeplads

28-05-2013
Kulturministeriet har nu offentliggjort navnene på de fem personer, der skal sidde i Refusionsudvalget de næste fire år, udpeget af Statens Kunstråd, faglige organisationer og aftagerleddet. Lederen af Helsingør Teater, Jens Frimann Hansen, bliver eneste ikke udøvende scenekunstner i det nye udvalg, men han ser det som sin opgave at styrke kuratordelen og det faglige aspekt.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

- Refusionsordningen betyder, at  kommuner får dækket 50 % af udgifter til køb af godkendte børne- og ungdomsforestillinger. Ordningen har fungeret i forskellige versioner siden 1972.

- Efter at Teaterrådet (nu: Scenekunstudvalget) stod for godkendelser af refusion af ikke-støttede teatre via papirafgørelser og såkaldte præsentationsweekender, blev Refusionsudvalget nedsat i 1997 (§ 25 i teaterloven).

- Udvalget består af fem medlemmer, der efter den nye bekendtgørelse udpeges af Statens Kunstråd (2), Teatrenes InteresseOrganisation (1), Uafhængige Scenekunstnere, De Frie Koreografer og Danske Scenekunstinstruktører i fællesskab (1), Danmarks Teaterforeninger (1).

- De fem medlemmer af Refusionsudvalget 2013-17:

*  Pernille Plantener Holst, kreativ producent og visuel designer (indstillet af Statens Kunstråd)

* Marianne Søndergaard Madsen, skuespiller (indstillet af Statens Kunstråd)

* Thomas Eisenhardt, kunstnerisk leder, Aaben Dans (indstillet af TIO)

* Leiv Arne Kjøllmoen, sceneinstruktør (indstillet af Uafhængige Scenekunstnere, De Frie Koreografer og Danske Sceneinstruktører)

* Jens Frimann Hansen, teaterleder (indstillet af Danmarks Teaterforeninger)

 

Læs også:

- Artiklen 'Fagets udpegede vogtere' med den afgående formand, Methe Bendix, om udvalgets arbejde

- Artiklen 'Kulturrevolution i kosmopolen' om Jens Frimann Hansens arbejde i Helsingør Teater og syn på børneteatret

Fra på lørdag er der parkeret nye agerende på øretævernes holdeplads, alias Refusionsudvalget.

Kulturministeriet har netop beskikket det nye udvalg, der tager over 1. juni 2013 og efter planen skal sidde frem til 31. maj 2017.

Embedsværket har således de seneste uger rumlet med den endelige udpegning af de fem repræsentanter - ud af det dobbelte antal, der blev indstillet fra de udpegningsberettigede organisationer, som har skullet indstille to personer af hvert sit køn til posten.

De fem personer i det nye udvalg, der får magt over refusionsgodkendelserne de næste fire år, består af Pernille Plantener Holst (producent hos Grønnegade Teater), Marianne Søndergaard Madsen (skuespiller og medleder i Teatret st.tv.), Thomas Eisenhardt (kunstnerisk leder af Aaben Dans), Leiv Arne Kjøllmoen (sceneinstruktør) og Jens Frimann Hansen (leder af Helsingør Teater).

Kritik kan forventes

Refusionsudvalget, der blev etableret i 1997 - med Michael Ramløse som første formand - beslutter suverænt via papirafgørelser og såkaldte showcases, hvilke teaterforestillinger fra ustøttede teatre (såvel voksne- som børneteatre) der kan få refusionsgodkendelse. Der er ingen ankemuligheder omkring udvalgets afgørelser.

For børne- og ungdomsteatrene er en sådan refusionsgodkendelse af vital betydning, idet den giver adgang til at spille 'for halv pris', fordi kommunerne via refusionsordningen får refunderet 50 pct. af forestillingsprisen. Desuden giver det adgang til den store årlige festival og salgsmesse i april samt mulighed for optagelse i repertoirekataloget Den Røde Brochure, der sendes ud til skoler, institutioner, biblioteker og andre potentielle aftagere af turnerende børneteater.

Refusionsudvalgets afgørelser har således stor betydning for nye og ikke-støttede teatres muligheder på et vigende marked, og det betyder også, at der i tidens løb er haglet kritik ned over udvalgets medlemmer for alt fra nepotisme til konkurrenceforvridning, for at være for venlige, for kritiske, inkompetente og meget mere - hvoraf en del har tangeret og overskredet såvel anstændighed som injurielovgivning...

Det nye refusionsudvalg kan således godt indstille sig på permanent kritik fra alle vinkler.

Fortsat fem medlemmer

Da Refusionsudvalget har børneteater som primært arbejdsfelt, er udvalgets medlemmer gennem årene oftest kommet fra børneteatrene selv - hvilket ikke gør jobbet mindre intrikat - og udpeget af organisationer og udvalg tæt på børneteaterområdet.

Hvor de tidligere udvalg er blevet udpeget af Scenekunstudvalget (tre personer) og UBOT/Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater (to personer), er det kommende udvalg blevet til under nye omstændigheder.

Det skyldes bl.a., at UBOT er blevet nedlagt som bestyrelse for Teatercentrum i forbindelse med kompetencecentrets nyvundne status som selvejende institution.

Det fik Kulturministeriet til i marts 2013 at sende et udkast til ny bekendtgørelse i høring, hvor man bl.a. foreslog, at Refusionsudvalget fremover kun skulle bestå af tre og ikke fem personer for på den måde at ensrette det tilsvarende udvalg under Kunstrådet.

Det fik en ilde medfart i høringssvar fra bl.a. Teatercentrum, Teatrenes InteresseOrganisation (TIO), Statens Kunstråd, Dansk Skuespillerforbund og det afgående Refusionsudvalg selv - der alle påpegede, at en reduktion af antallet af medlemmer ville betyde problemer omkring udvalgets manøvredygtighed: Den scenekunstneriske faglighed, inhabilitetsproblemer og arbejdsmængden var de hyppigst angivne grunde.

Kun Danmarks Teaterforeninger så i deres høringssvar ingen problemer i at nedsætte udvalgets størrelse fra fem til tre personer.

Men høringssvarene betød dog, at ministeriet gav efter og fastholdt de fem medlemmer.

Udpegerne

Også udpegningsproblematikken gav mange høringssvar og mange forskellige bud på, hvem der skulle have udpegningsret.

Det er så endt med, at Statens Kunstråd udpeger to medlemmer, mens TIO og Danmarks Teaterforeninger hver udpeger et medlem ligesom Uafhængige Scenekunstnere, De Frie Koreografer og Danske Scenekunstinstruktører i fællesskab udpeger et medlem.

I faktaboksen kan man se, hvem der har udpeget de fem nye medlemmer til Refusionsudvalget. Mens Statens Kunstråd fungerer som armslængdeorgan og kan agere uafhængigt af organisatoriske interesser, er TIO og fællesskabet af Uafhængige Scenekunstnere, De Frie Koreografer og Danske Scenekunstinstruktører selvsagt direkte organisatoriske medspillere, mens Danmarks Teaterforeninger altså repræsenterer aftagerleddet.

Sidstnævnte organisations nyvundne direkte udpegningsret faldt dog ikke i alle de øvrige høringssvarende organisationers smag, bl.a. De Frie Koreografer mente, at man snarere burde sikre en bred forankring i selve scenekunstmiljøet ved kun at udpege medlemmer med direkte scenekunstfaglige kompetencer.

Hos Teatercentrum, der altså nu har mistet den direkte udpegningsret - tidligere sad der i UBOT tre repræsentanter fra henholdsvis Danmarks Teaterforeninger samt BørneTeaterSammenslutningen og Foreningen Af Små Teatre (de to er nu fusioneret til TIO), der skulle blive enige om at udpege medlemmer og dermed var mindre præget af organisationspolitiske hensyn - er man også tilfreds med, at de fem medlemmer er bevaret.

Teatercentrum fortsætter med at servicere Refusionsudvalget omkring showcase-arrangementerne.

Hvad med gymnasierne?

Til gengæld er Teatercentrums leder, Henrik Køhler, direkte ærgerlig over, at den nye bekendtgørelse ikke løser det problem, der opstod ved nedlæggelse af amterne og som gjorde gymnasierne til selvejende institutioner, der følgelig ikke længere kan oppebære refusion ved køb af forestillinger i lighed med de kommunale institutioner.

Teatercentrum, der via sit formidlingsarbejde også er i kontakt med andre ungdomsuddannelser, oplever, at den manglende refusionsmulighed betyder væsentligt færre indkøbte forestillinger i disse segmenter.  

Teatercentrum noterer også i sit høringssvar, at man gerne ser, at arbejdet med at omlægge refusionsordningen fra kommunalt administreret til producentadministreret ordning kan fortsætte.

Her er både Kommunernes Landsforening, TIO og Teaterbilletter.dk medspillere, idet alle parter mener, at praktiske hensyn taler for en omlægning - noget som det formodes at embedsværket i Kulturstyrelsen, der p.t. står for administrationen via indberetninger fra kommunerne om refusion, også er positive overfor.

Rundt om de nye medlemmer

Om medlemmerne af Refusionsudvalget 2013-17 er at sige, at de alle har ganske nært kendskab til dansk børneteater, hvilket også næsten er en nødvendigvis, når størstedelen af udvalgets arbejde består i at vurdere det teaterfaglige håndværk i børne- og ungdomsforestillinger fra ikke-støttede teatre.

Pernille Plantener Holst er således mangeårig producent og ideudvikler i Grønnegade Teater, der nu er egnsteater i Næstved, men tidligere var anerkendt og prisbelønnet turnerende teater under navnet Det Lille Turneteater.

Og hun kender ganske godt en af sine nye kolleger, idet Grønnegades seneste roste produktion, 'Vi, de druknede', havde Leiv Arne Kjøllmoen som instruktør. Ganske som han var det på en af teatrets forrige produktioner, 'Blues'. Kjøllmoen har dog også været forbi ganske mange andre danske børneteatre, hvoraf i flæng kan nævnes Jako-Bole Teatret ('Fordampet'), Cikaros ('Animal Farm'), Apropos ('Fuck') og  Refleksion/Værk ('Smack').

En tidligere spiller på forestillinger hos Det Lille Turneteater ('Kling Klang') er såmænd også at finde i det nye udvalg i skikkelse af skuespilleren Marianne Søndergaard Madsen, der dog i disse år har succes som spiller og medstifter af det Reumert-priste Teatret st.tv., der ikke mindst er i vælten med deres pågående ungdomsforestillinger.

Fjerde medlem er Thomas Eisenhardt, der som kunstnerisk leder på egnsteatret Aaben Dans i Roskilde bliver hovedgarant for faglig ekspertise på refusionshigende danseforestillinger. Aaben Dans har stået for nogle meget roste innovative forestillinger for ikke mindst de helt små (bl.a. 'Mig Dig Os' og senest 'IGEN')

Og endelig er der så repræsentanten for aftagerleddet, idet Jens Frimann Hansen er leder af Helsingør Teater, der i hans tid har udviklet sig til at være meget mere end en teater(formidlings)forening, idet man har stået for en række nyskabende kulturudviklingsprojekter bl.a. i socialt belastede områder i Helsingør ('Hjemstavn.com'), internationalt samarbejde med bl.a. Helsingborg omkring gadefestivalen Passage m.v.

Vil styrke kurator-delen

Teateravisen.dk har lige indhentet en kommentar fra Jens Frimann Hansen, der bliver det eneste medlem af Refusionsudvalget, som ikke er udøvende scenekunstner.

»Jeg er selvfølgelig meget beæret over, at man har peget på mig som repræsentant i udvalget. Jeg tror, at jeg kan bidrage med at styrke kuratordelen og det faglige aspekt. Danmark er et af de få lande, hvor det primært er de samme mennesker, der både producerer og bestemmer, hvad god kunst er. Jeg har aldrig arbejdet som kunstner, men har i de sidste 20 år alene beskæftiget mig med publikumsudvikling, programlægning og udvikling af kunstneriske koncepter. Jeg synes, at kuratordelen - måske det nogen kalder aftagerledet - er en overset, men meget vigtig del af teatrets liv,« kommer det fra Jens Frimann Hansen, der selv er mag.art i litteraturvidenskab og inden jobbet i Helsingør bl.a. har arbejdet som pressechef i Kanonhallen.

Han har også både stort kendskab til og en stålsat mening om dansk børneteater:

»Den danske model for børneteater har kvalitetssikret dansk børneteater i generationer. Men hvad der var kvalitet i går, er det ikke nødvendigvis i morgen. Og hvad der er kvalitet for mig, er det ikke nødvendigvis for min nabo. Opgaven er ikke let, men heller ikke umulig, for der findes findes gode standarder, en høj grad af både professionalisme, lyst til udvikling og internationalt udsyn,« siger Jens Frimann, der heller ikke er bleg for en lille opsang til børneteaterområdet:

»I sidste ende handler det om, at de levende kunstarter skal møde børnene på en meningsfuld måde. Jeg ser det som min opgave at sikre, at børneteatret er styret af en kunstnerisk nødvendighed og hensigt og ikke af noget som helst andet. Jeg tror ikke, at vi kommer langt med teater, hvor man prøver at give publikum, hvad man tror publikum gerne vil have, eller såkaldte kunstnere som dyrker teater som et personligt selvudviklingsprojekt på bekostning af publikum, eller kommerciel kunst som bare er ude efter at lande i en attraktiv støtteordning.«

Fem takker af

Såvidt Jens Frimann Hansen, som denne skribent i øvrigt også kender personligt fra forne tider som en teknisk begavet, driblestærk og kampivrig fodboldspiller. De egenskaber kan han hurtigt få brug for i udvalgsarbejdet, for der synes at være lagt op til gode snakke, når Refusionsudvalget skal i arbejdstøjet.

Man får dog en lille indkøringsperiode, inden det første direkte, nervepirrende møde med ansøgende teatre, idet næste showcase først er til efteråret.

Til gengæld takker det nuværende udvalg altså af på fredag. Og der er næppe tvivl om, at de fem medlemmer - Methe Bendix, Louise Ejgod Hansen, Claudio Morales, Jesper La Cour Andersen og Jacob Stage - glæder sig til ikke længere at være i sigtekornet hos afviste teatre og kritiske teaterfolk og formidlere, der ikke har været enige i deres afgørelser og dispositioner. 

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Nye på øretævernes holdeplads
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

Flere anmeldelser