DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022

Formand på afveje - svar på Henrik Ipsens slutreplikker

20-10-2011

Dirck Backer og Peter Jankovic har følgende kommentar til en interview-artikel med ASSITEJ Danmarks afgåede formand, Henrik Ipsen:

 

I artiklen ‘Koks i Kulisserne’, der står at læse i børneteateravisen.dk, får vi en sammenfatning af påståede ufordrageligheder og hændelser i ASSITEJ og Henrik Ipsens forklaring på nogle af årsagerne til hans pludselige afgang som formand. Det sidste er nok så interessant for os som bestyrelsesmedlemmer, da vi hidtil kun har haft en meget kort afskedsmail at forholde os til.

Voksende underskud

Kortfattetheden overfor den gamle bestyrelse bør ses i lyset af, at Henrik Ipsen (HI) med sin exit i juli måned samtidig efterlod den gamle bestyrelse med et formodet underskud på ASSITEJ-verdenskongressen at tage vare på - et underskud, der siden har drænet ASSITEJs kassebeholdning og som nok vil have indflydelse på aktiviteterne i de kommende år.

En mand med format og med ægte visioner var blevet på sin post frem til næste generalforsamling for at aflevere butikken i bedst mulig stand til sin efterfølger. I stedet vælger Henrik Ibsen først at løbe fra ansvaret og herefter lange ud efter organisationen, bestyrelsen og medlemmerne i offentligheden.

Ikke en klædelig afgang for en formand, der i 2009 overtog en begejstret bestyrelse, en organisation i fremdrift med plus på kontoen, og endda fik serveret en kommende Verdenskongres og Festival, der gav store forhåbninger om et festligt, flot og synligt boost til dansk børneteater i 2011.

Oprydning

Bestyrelsen har derimod haft travlt henover sommeren med at gøre status efter Verdenskongressen, og man er ikke helt færdige i skrivende stund. Af samme grund har bestyrelsesmedlemmer over en bred kam for nylig takket nej til at udtale sig til børneteateravisen.dk, da redaktøren udbad sig bestyrelsens kommentar til ‘konflikten i ASSITEJ’.

Men efter en veloverstået generalforsamling i september - hvor regnskabet jvf. ovenstående komplikationer dog stadig ikke var blevet færdigt til godkendelse - vil vi nu råde bod på den manglende reaktion.

Det er vigtigt i alle organisationer at have en løbende diskussion om organisatorisk retning, udvikling og tilpasning. Det har i bestyrelsen ikke kun været Henrik Ipsen, som har haft tanker herom – og diskussionen er også blevet ført i bestyrelsens regi på de årlige internater, både før og under Henrik Ipsens formandsperiode.

Historisk fremgang

ASSITEJs bestyrelse og sekretariat er i tidligere tider med vis ret blevet kritiseret for en centralistisk tankegang og for at repræsentere en lukket kreds af etablerede teatre, der fortrinsvis plejede deres egne interesser i forhold til at udvikle et internationalt netværk.

Perioden 2002-2010 har derimod set et opgør i bestyrelsen med denne tendens, og medlemsteatre over en bred kam er i væsentlig højere grad blevet inkluderet i projekter, netværk, udenlandske festivaler i hele denne periode.

At få Verdenskongressen 2011 til Danmark og Sverige var et historisk resultat under Peter Jankovics formandsperiode fra 2007-09. Mange internationale projekter og fremstød blev desuden gennemført i denne periode, sekretariatets funktioner blev gjort mere gennemskuelige, og ASSITEJs mål og visioner blev formuleret og ekspliciteret.

Formandens kovending

Henrik Ipsen startede sin formandsperiode som medlemmernes og organisationens mand og lagde ud som en varm fortaler for at fortsætte den åben dialog med medlemsteatrene ved med bestyrelsens opbakning at søsætte 1:1 princippet til styrkelse af kontakten til medlemmerne. Dette skulle også bl.a. medvirke til større inddragelse af medlemsteatre i Verdenskongressen.

Desværre har vi siden oplevet at Henrik flere gange i løbet af sin forholdsvis korte tid som formand radikalt har ændret holdning til ASSITEJ på væsentlige punkter. En af Henriks kovendinger er det nuværende standpunkt, hvor medlemsorganisationen i stedet for en ressource anses som en død sild, som bør opløse sig selv!

ASSITEJ foreslås flyttet over i et noget vagt formuleret organisatorisk regi underlagt et ‘konsortium’ af faglige organisationer på området, mange af hvilke ikke har børneteater som deres kernefagområde. Bestyrelsen er rent faktisk gået positivt ind i en dialog om strukturændringer, men sagen var, at der ikke var mange, der delte Henriks idé.

Diskussionerne viste nemlig hovedsageligt at konsekvensen af den foreslåede organisationsform ville være afskaffelse af den direkte medlemsindflydelse, en større centralisering af magten i ASSITEJ og en større afstand til børneteater som interesseområde.

Medlemsorganisationen

Vi ser ikke fremskridtet eller løsningen i at gå efter en udvikling, der vil betyde en tilbagevenden til fortidens centraliserede styring af organisationen. Vi mener derimod at retningen fremad bør være, at adgang til ASSITEJs netværk og de konkrete internationale projekter fortsat skal åbne sig mod teatrene og i endnu højere grad komme de aktive professionelle kunstnere på området til gode.

Vi har også en naturlig forpligtigelse over for vore mange medlemsteatrene, som år efter år har vist sig dedikerede til ASSITEJs arbejde ved at betale et ikke helt ubetydeligt medlemskontingent – og som p.t. danner basis for organisationen.

Vi tror stadig på at fremtiden ligger i at stimulere det faglige, kreative fællesskab i ASSITEJ mellem de professionelle danske børneteatre. Mulighederne som medlemsorganisation er langt fra udtjente, og der er mange initiativer, projekter, aktiviteter og modeller der slet ikke er afprøvet endnu.

Vi taler for at lade organisationen virke for udøverne af teater for børn og unge, og det handler for os om at følge det indlysende mål for organisationen - og ikke om påståede mindreværdsfølelser og berøringsangst over for ‘det etablerede teaters’ angiveligt højere kunstneriske stade.

Når det er sagt, ser vi ingen modsætning i samtidig at udvide samarbejdet med de faglige organisationer og andre interessenter på området – og herunder ikke mindst Teatercentrum. Hvad angår det sidste samarbejde, som jo har eksisteret i mange år, har det ikke på noget tidspunkt haft andet end bred tilslutning i bestyrelsen.

Professionalisering

Der har heller ikke været modstand mod en øget professionalisering af organisationen. Alle kan være enige i behovet for at skabe flere løntimer til at implementere kommende projekter - spørgsmålet er snarere til hvilken pris det skal ske. Og professionalisering er ikke nødvendigvis det eneste svar på de udfordringer, ASSITEJ står overfor.

Den netop overstående Verdenskongres har vist, at vi i høj grad har manglet kompetence i forhold til at synliggøre Kongressen og dansk børneteater i medierne. Det lykkedes som bekendt overhovedet ikke, og det er et vidnesbyrd om, at selv et professionelt ansat sekretariat ikke i sig selv indebærer nogen garanti for gennemført succesfuld projektadministration.  Men også vi som bestyrelse  - og ikke mindst ASSITEJs afgåede formand - må naturligvis bære del af ansvaret for at denne historiske mulighed for at tegne ASSITEJ Danmark udadtil blev fuldstændig forbigået.

En formand på afveje

Endelig er der artiklens omtale af begivenhederne under kongressens generalforsamling, hvor vi må tage skarpt afstand fra Henrik Ipsens forsøg på at retfærdiggøre sin illoyalitet omkring Søren Ovesens kandidatur.

ASSITEJ Danmarks bestyrelse stillede som bekendt tre delegerede til generalforsamlingen: Peter Jankovic, Søren Ovesen og Henrik Ibsen.

Desuden stillede vi med Søren Ovesen som kandidat til ASSITEJs styrende organ EC. Bestyrelsen havde givet Søren sin tillid og et enstemmigt mandat, og havde dermed også en selvfølgelig forventning om at de tre delegerede ville arbejde sammen for den sag. SO nød desuden bred opbakning fra de nordiske lande, som også så gode fremtidsperspektiver i at Norden derved ville kunne blive repræsenteret i EC med to kanditater.

Henrik var også fuldt orienteret om ASSITEJs vedtægtsændringer eftersom de tre delegerede havde diskuteret sagen indgående på et forberedende møde inden generalforsamlingen, og var blevet enige om en fælles strategi for de danske ændringsforslag, der senere blev fuldt koordineret med de øvrige nordiske lande.

Denne nye kovending, at HI i egenskab af ASSITEJ Danmarks formand i 11.time gik ind i et aktivt, undergravende lobbyarbejde imodSøren Ovesens kandidatur var ikke kun illoyalt overfor de beslutninger, han selv har truffet sammen med sin bestyrelse og den danske delegation, det viser også med al ønskelig tydelighed at Henrik Ipsen allerede på dette tidspunkt ikke længere arbejdede i ASSITEJ Danmarks interesse.

Fremtiden

Hvad kan hele denne ‘konflikt’ så bruges til fremafrettet, hvis vi nu afsluttende skal søge at hæve den over det lave ”personfnidrende ” niveau, som børneteateravisen.dks artikel stedvis forfalder til?

For de bestyrelsesmedlemmer, som fortsætter i ASSITEJ Danmarks bestyrelse, har det i det mindste givet nogle erfaringer, som vi kan tage med os videre frem. 

Som HI også er inde på, er det ikke heldigt for en organisation, at en formand tager så meget ansvar og arbejde på sig, at han føler sig ene om at tegne organisationen - så han i sidste ende t.o.m. kan forfalde til at føle sig bremset af bestyrelsens demokratiske spilleregler.

Det er alles ansvar at sørge for at det ikke sker:  At se til at bestyrelsen ikke pacificerer sig selv under en tilsyneladende aktiv - og i dette tilfælde også noget forvirret og frustreret - formands dominans.

Den nye bestyrelse for ASSITEJ Danmark har endnu ikke konstitueret sig, men måske et bud for fremtiden kunne være at forsøge sig med en fladere struktur, der i højere grad fordeler ansvaret i organisationens ledelse.

Henrik Ipsen nævner at han vil tage en pause fra organisationsarbejdet. Det er en nok en klog beslutning, men skulle Henrik på et senere tidspunkt atter få lyst til bidrage positivt til ASSITEJ er han naturligvis velkommen.

Enhver organisationsform har sine indbyggede styrker og svagheder, ligesom enhver konflikt ofte indeholder flere sandheder.

Vi ønsker ikke fremadrettet at begrave os i denne ‘konflikts’ yderpunkter, og skulle fremtiden vise at nogle af den afgåede formands ideer viser sig forenelige med de principper, vi har holdt højt i diskussionen, lader vi os gerne overbevise til ASSITEJs fordel.

 

Dirck Backer, nuværende medlem af ASSITEJ Danmarks bestyrelse

Peter Jankovic, nu fratrådt medlem af bestyrelsen

FLERE DEBATINDLÆG
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
07-06-2022
24-05-2022
21-03-2022
17-03-2022
10-03-2022
02-03-2022
21-01-2022
19-01-2022
13-01-2022
12-01-2022
10-01-2022
09-01-2022
01-12-2021
07-08-2021
10-06-2021
02-06-2021
02-06-2021
31-05-2021
10-05-2021
25-04-2021
11-03-2021
10-03-2021
08-03-2021
18-02-2021
16-02-2021
07-12-2020
19-09-2020
03-09-2020
22-06-2020
26-05-2020
01-04-2020
27-03-2020
26-03-2020
28-02-2020
23-02-2020
19-02-2020
18-02-2020
29-01-2020
28-01-2020
25-11-2019
22-11-2019
20-11-2019
19-11-2019
17-11-2019
24-10-2019
10-10-2019
07-10-2019
06-10-2019
05-10-2019
04-10-2019
28-09-2019
26-09-2019
10-09-2019
07-09-2019
21-06-2019
10-04-2019
20-03-2019
26-02-2019
22-02-2019
09-12-2018
04-12-2018
02-12-2018
19-11-2018
18-11-2018
16-11-2018
14-11-2018
08-11-2018
28-10-2018
25-09-2018
18-09-2018
10-09-2018
07-09-2018
20-07-2018
19-07-2018
18-06-2018
01-06-2018
31-05-2018
30-05-2018
08-04-2018
07-04-2018
06-04-2018
05-04-2018
21-03-2018
18-03-2018
11-01-2018
17-11-2017
29-10-2017
19-10-2017
14-10-2017
12-10-2017
12-06-2017
31-05-2017
13-05-2017
22-04-2017
05-02-2017
04-02-2017
24-01-2017
22-01-2017
19-01-2017
09-12-2016
27-10-2016
24-10-2016
15-10-2016
12-10-2016
22-09-2016
01-09-2016
30-08-2016
22-08-2016
18-08-2016
11-08-2016
08-06-2016
23-05-2016
06-05-2016
12-04-2016
22-03-2016
02-02-2016
27-10-2015
17-10-2015
08-09-2015
27-08-2015
26-05-2015
12-05-2015
07-05-2015
05-05-2015
04-05-2015
01-05-2015
30-04-2015
29-04-2015
28-04-2015
27-04-2015
21-04-2015
20-04-2015
16-04-2015
11-03-2015
03-03-2015
21-02-2015
03-11-2014
20-10-2014
29-09-2014
28-09-2014
24-09-2014
23-09-2014
21-09-2014
18-09-2014
13-04-2014
12-04-2014
10-04-2014
03-04-2014
02-04-2014
01-04-2014
30-03-2014
29-03-2014
21-03-2014
25-02-2014
24-02-2014
23-02-2014
22-02-2014
12-02-2014
11-02-2014
07-02-2014
23-01-2014
13-12-2013
08-12-2013
02-12-2013
02-11-2013
24-10-2013
03-10-2013
29-09-2013
12-05-2013
06-05-2013
27-04-2013
26-04-2013
23-04-2013
22-04-2013
18-03-2013
22-02-2013
20-02-2013
06-02-2013
08-01-2013
29-12-2012
28-12-2012
18-11-2012
31-10-2012
14-10-2012
12-10-2012
10-10-2012
26-09-2012
23-09-2012
18-09-2012
20-06-2012
15-06-2012
14-06-2012
13-06-2012
12-06-2012
08-06-2012
07-06-2012
30-05-2012
27-05-2012
23-05-2012
18-05-2012
30-04-2012
25-04-2012
21-03-2012
15-03-2012
14-02-2012
10-02-2012
07-02-2012
04-02-2012
12-10-2011
05-10-2011
01-10-2011
28-09-2011
23-09-2011
31-08-2011
29-08-2011
11-08-2011
06-06-2011
29-05-2011
18-05-2011
29-04-2011
19-04-2011
15-04-2011
12-04-2011
08-04-2011
03-04-2011
24-03-2011
16-03-2011
13-01-2011
17-12-2010
06-12-2010
13-10-2010
04-10-2010
13-09-2010
27-07-2010
17-04-2010
15-04-2010
01-03-2010
24-11-2009
15-11-2009
20-09-2009
03-09-2009
20-08-2009
18-08-2009
03-06-2009
15-05-2009
09-03-2009
10-02-2009
16-12-2008
28-11-2008
25-11-2008
24-11-2008
18-11-2008
11-11-2008
11-11-2008
10-10-2008
01-10-2008
25-09-2008
25-09-2008
Flere anmeldelser