DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
Det traditionelle familiefoto fra Aprilfestival 2016 på Frederiksberg viser en masse glade teatermennesker klar til en uges glæder og strabadser. Men der er også kritiske røster iblandt. Foto: Søren K. Kløft

'Det er ikke længere teatrenes festival'

29-09-2016
Teatercentrum står som arrangør af de store Aprilfestivaler og får som regel ros både fra teatre, formidlere og værtsbyer for indsatsen med at afvikle verdens største festival med teater for børn og unge. Men der er også kritiske røster omkring størrelse, organisering, servicering m.v. - som dog sjældent viser sig under de efterfølgende evalueringsseancer.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Dialogmøder

Teatercentrum inviterer til dialogmøder, hvor man vil evaluere årets Aprilfestival, diskutere nye tiltag - og har inviteret samarbejdspartnere ind til at introducere igangværende projekter i mellemrummet mellem scenekunst og læring.

* København 4. oktober kl. 13-16 på AnemoneTeatret:

- Oplæg og diskussion: Sine Sværdborg og Jeppe Lajer fortæller om AKTØR's arbejde med at koble scenekunst og læring

- Evaluering af Aprilfestival 2016

* Aarhus 11. oktober kl. 13-16 på Aarhus Teater:

- Oplæg og diskussion: Stine Guldborg og Rikke Mandrella fra Aarhus Teater Læring (ATL) fortæller om det treårige projekt 'Ej  Blot til Lyst'

- Evaluering af Aprilfestival 2016

Tilmelding (aht. plads og forplejning) senest 29. september på dt@teatercentrum.dk (husk deltagernavn, organisation og valgte sted: København eller Aarhus). Mulige efternølere kan dog også forsøge sig...

Den tilbagevendende Aprilfestival, som kompetencecentret Teatercentrum arrangerer og som hvert år afvikles et nyt sted i landet, samler i disse år over 120 turnerende børneteatre, der kommer med omkring 200 forskellige forestillinger, som så spiller op mod 700 gange i løbet af festivalugen som lukkede forestillinger på skoler og institutioner og som offentlige forestillinger i et amokrend af en afsluttende festivalweekend.

Dette set-up er ganske velkendt for de fleste deltagende teatre og den faste flok af tilrejsende formidlere - men overvældende nyt for de lokale børn og deres forældre og de nytilkomne deltager-teatre og formidlere.

Og mens alle kan være enige om, at et sådan arrangement kræver megen forberedelse, logistik og opfindsomhed for at tilpasse festivalen til de enkelte værtskommuner med deres udfordringer og begrænsninger omkring spillelokaler, billetcenter, indkvartering for de mange teaterfolk, servicering af formidlere, internationale gæster og lokalpublikum m.v., er der også teaterfolk og formidlere, der ønsker sig ændringer i selve festivalens struktur, størrelse og afvikling.

For mange forestillinger, for få formidlere, for ringe tilskud

Det er bl.a. derfor, at Teatercentrum hvert år afholder såkaldte dialogmøder hvert efterår, hvor Aprilfestivalen er kommet lidt på afstand og hvor der er tid og plads til at evaluere arrangementet og snakke udfordringer og udvikling.

I år finder disse sted 4. oktober i København og 11. oktober i Aarhus, hvor man håber at mange teaterfolk og formidlere møder op. Både med ros og ris og gode ideer.

Disse dialogmøder samler dog sjældent de helt store deltagertal og heller ikke de mest kritiske røster, som man jo godt ved findes derude - ikke mindst blandt de største teatre.

Teateravisen.dk har forsøgt at få nogle af disse i tale for således at servere en anderledes appetizer til dialogmøderne, men må konstatere at der ikke er den store lyst til at melde detaljeret eller offentligt ud.

Så her er det ultrakorte koncentrat af nogle af de ting, som vedstående skribent oftest hører:

- Aprilfestivalen er blevet alt for stor og uoverskuelig og gør det specielt uoverskueligt for de formidlere/opkøbere, som alle teatre så gerne vil have i tale, men som fordeler sig i mindre tal på de mange forestillinger og i øvrigt synes stadig færre i antal. De etablerede og store teatre ser gerne en form for kuratering af festivalen, der p.t. giver adgang for alle refusionsgodkendte forestillinger for børn og unge.

Til gengæld glæder de små teatre sig jo over den åbne festival, der ofte er deres eneste mulighed for at blive eksponeret overfor formidlere og offentligt publikum.

- Festivalen er et dyrt bekendtskab for de store teatre med flere forestillinger og kontraktansatte skuespillere m.v., som ofte bruger langt over 100.000 kr. for at deltage på en festival, som de føler kaster stadigt mindre efterfølgende salg af sig.

- Festivalen har gennem de seneste mange år fokuseret på at servicere formidlerne og værtskommuner og nedprioriteret servicering og tilskud og samarbejde med de deltagende teatre, der jo spiller gratis - bortset fra et mindre tilskud til ophold beregnet ud fra antal spillere og en enkelt tekniker.

- Festivalen er blevet for fastlåst i selve organiseringen og kunne bruge de ca. 4,5 mio. kr., som en festival p.t. har som budget på en bedre (og her sjældent nærmere defineret...) måde.

Ejerskabet smuldrer

Men det er især et punkt, der gentages ofte blandt de større og etablerede børneteaterproducenter: Teatrenes ejerskab af festivalen er blevet mindre.

'Teatrene føler ikke længere, at det er deres festival', lyder det fra flere af de erfarne og festivalvante teaterfolk.

Det udsagn rummes måske også i den kun delvist spøgefulde reaktion, som Carsten Wittrock, leder af Nørregaards Teater, kom med på dette års Aprilfestival, hvor han noterede sig, at man med fordel kunne komme som international gæst eller formidler for at få lidt mere service. Og han er også en af de få, der melder klart ud:

»Jeg har meddelt Teatercentrum, at jeg ikke kommer til dialogmøderne og at vi på teatret nedprioriterer festivalen - fordi teatrenes ejerskab nedprioriteres - og at jeg deltager mere i min rolle som formidler på Aprilfestivalen, vi køber trods alt børne- og ungdomsteater for ca. 600.000 kr. om året,« lyder det kort fra Wittrock i en mail til portalen. 

Fra Peter Westphael, leder af Randers EgnsTeater, der ellers ikke holder sig tilbage med kritik, lyder det blot, at 'verden har godt nok forandret sig' men at han glæder sig til at gå i dialog med såvel Teatercentrum som Danmarks Teaterforeninger (DT), CPH Stage og andre aktører om 'de muligheder og udfordringer, vi står overfor'.

Og dermed er denne artikel rykket nærmere på den organisatoriske reaktion på festivalsamarbejdet, som TIO - der er paraplyorganisation en lang række af landets små og større børneteatre - netop har lanceret i forbindelse med sin generalforsamling.

Her fremgår det, at man har 'transformeret' det tidligere festivalarbejdsudvalg til et såkaldt festival/distributionsudvalg, hvor bl.a. Peter Westphael er medlem.

Bredere fokus

Bag ændringen gemmer sig en større omkalfatring, idet det gamle festivalarbejdsudvalg udelukkede var et samarbejdsudvalg for/med Aprilfestivalen - og en organisatorisk reminiscens fra BørneTeaterSammenslutningen (BTS), der gennem aprilfestivalernes historie har været en særdeles tæt samarbejdspartner og medspiller omkring festivalerne.

Efter at BTS blev fusioneret med FAST (Foreningen Af Små Teatre) i TIO (Teatrenes InteresseOrganisation), har den samlede organisation med producenter af både voksen- og børneteater naturligt et bredere fokus, som nu skal komme til udtryk i det nye udvalg.

Og således er der ikke den store mystik i hverken navneskift eller oprettelse af det nye udvalg, lyder det fra udvalgsmedlem Thorkild Andreasen, der er administrativ leder i egnsteatret Carte Blanche og tidligere flerårigt medlem af BTS's festivalsamarbejdsudvalg.

»Omorganiseringen skyldes ikke en decideret utilfredshed med Teatercentrum og organiseringen af Aprilfestivalen. Indtil nu har TIO haft en Festivalarbejdsgruppe, som vi har arvet fra BTS-dagene (og som jeg arbejdede i nogle år dengang). Nu hvor kredsen af teatre i fem år har omfattet voksenteatret også, og hvor der er kommet flere festivaler til, syntes vi i TIO's bestyrelse, at det var på tide at gentænke Festivalarbejdsgruppen, som kun har haft fokus på det faglige indhold til (og være talerør for teatrene) ift. Aprilfestivalen,« siger han.

Udvider dialogen

 »Vi har fået en CPH:STAGE-festival for voksenteatret siden sammenlægningen af BTS og FAST, og gennem mange har voksenteatret haft en salgsplatform gennem Danmarks Teaterforeningers seminar. Som en del af TIO's strategi for de næste to år vil vi have fokus på udbredelsen af scenekunst i hele landet. Derfor er det oplagt at være i frugtbar dialog med ALLE teatrenes distributionsveje, og ikke kun en enkelt festival.  Så vi vil gerne bruge det nyoprettede udvalg til sammen med CPH:STAGE, Teatercentrum og Danske Teaterforeninger at finde frem til den mest hensigtsmæssige måde at fremvise teatrenes repertoire for opkøbere og publikum på,« lyder det fra Thorkild Andreasen, der ikke vil komme med konkrete bud på, hvor udvalget kunne tænke sig ændringer omkring Aprilfestivalen.

»Nu skal vi jo lige i arbejdstøjet i den nye festival-distributionsgruppe, hvorfor vi endnu ikke har haft lejlighed til at diskutere hverken Aprilfestivalen, CPH:STAGE eller DT-seminaret. Da det er et nyt udvalg med et lidt andet opdrag vil vi også gerne have lov til at gå i konstruktiv dialog 'fra scratch' med de dialogpartnere, som vi kommer til at arbejde med. Derfor får du mig heller ikke til på forhånd at komme med bud på, hvad Teatercentrum kunne gøre anderledes, da det vil være kontraproduktivt i forhold til at komme i god dialog med dem,« lyder det fra Thorkild Andreasen.  

At TIO-teatrene betyder meget for og på Aprilfestivalen, både organisatorisk og kunstnerisk, kan der ikke herske tvivl om. Også selvom knap en tredjedel af festivalens teatre rent faktisk er TIO-medlemmer - men altså de største og mest produktive.

Flere formidlere til festivalen

Og så er det vist på tide med en afsluttende replik fra Henrik Køhler, der som leder af Aprilfestival gerne tager imod kritik og håber på fortsat tæt samarbejde med TIO's nye festival- og distributionsudvalg.

»Der er ingen tvivl om, at vi her på Teatercentrum ser festivalen som et stort aktiv for formidlingen af scenekunsten til børn og unge i Danmark. Det er hvad vi hører, når vi er rundt i landet og taler med kommuner, formidlere, skoler og mange af de, der i sidste ende står med opgaven at præsentere scenekunsten for et publikum. Og i udlandet ser man med beundring på de vilkår, som danske teatre har for at mødes og vise deres arbejde til en så stor begivenhed.

Når det så er sagt, mener vi naturligvis også, at det er vigtigt hele tiden at udvikle og forbedre.

Vi har fokuseret på at skabe et større ejerskab hos værtskommunen til festivalen, og det har resulteret i større afsmittende effekt af festivalen i tidligere værtskommuner og at flere kommende værtskommuner står på venteliste til at modtage festivalen.

I nogle år har vi også fokuseret på at forbedre vilkårene for formidlernes deltagelse i festivalen, ligesom vi har været optaget af rekrutteringen af formidlere og udvidelsen af formidlerbegrebet i det hele taget, bl.a. ved at arbejde for børn og unges direkte involvering i formidling. Dette har ført til, at antallet af deltagende formidlere i festivalen er steget støt de sidste år, og yderligere deltager hvert år ca. 130 børn og unge som formidlere, mange med penge til at købe forestillinger,« siger Henrik Køhler, der således melder om stigende og ikke faldende antal formidlere på festivalen i modsætning til teatrenes opfattelse.

Nyt udvalg skal afdække festivalens udfordringer

»Jeg er opmærksom på, at nogle teatre taler om manglende ejerskab til festivalen og at festivalen skal gives tilbage til teatrene. Ligesom nogle teatre taler om forringede vilkår for teaterdeltagelse. Det er dog ikke lykkedes mig at få en nærmere beskrivelse af, hvad dette konkret betyder.

Konkret har vi gennem en årrække lempet vilkårene for teatrenes deltagelse, bl.a. ved at fjerne obligatoriske arbejdsholdsopgaver og gjort det stort set frivilligt for teatrene at deltage i arbejdshold, vi har lempet deltagekravet, så man i princippet kan nøjes med at spille sin forestillinger og så har vi inddraget den nu nedlagte festivalarbejdsgruppe under TIO i planlægningen af et fagligt program for teatrene, således at dette kunne tilpasses præcist til teatrenes ønsker og behov. Tilslutningen til faglige arrangementer har dog været for nedadgående de sidste år.

Vi er meget interesserede i at få afdækket de udfordringer, som teatrene mener de står med i forbindelse med festivalen, og derfor ønsker vi nu at nedsætte et udvalg til udredning af dette og har bedt TIO om at stille tre repræsentanter, som sammen med to formidlere og en tredje helt udefrakommende person skal afdække og beskrive udfordringerne og komme med ideer og anbefalinger. Udvalget skal aflevere en rapport til os ved sæsonafslutningen 16/17.

Derudover arbejder vi for at genoplive festivalarbejdsgruppen i andet regi end TIO, sådan at vi stadig har det vigtige input fra teatrene, både som sparring og som arrangører af faglige aktiviteter på festivalen.

I første omgang glæder jeg mig til at møde teatrene til dialogmøderne og få en konstruktiv samtale om vores allesammens festival,« slutter Henrik Køhler. 

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - 'Det er ikke længere teatrenes festival'
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

Flere anmeldelser