DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
Danmarks Teaterforeninger arbejder for de overordnede linjer omkring teaterforeningernes formidling over det ganske land. Det kræver en handlekraftig bestyrelse, og det har konflikterne omkring landsformanden ikke bidraget positivt til. Her er nogle af de i artiklen nævnte personer efter bestyrelsesvalget i 2014. Fra venstre det dengang nyvalgte og nu forhenværende bestyrelsesmedlem Clarissa Meister-Petersen (Filiorum) - Lars Olsen (Roskilde, fortsat bestyrelsesmedlem) - Lars Salling (Gribskov, og formand siden 2009) og Lars Munkøe (Viborg, fortsat bestyrelsesmedlem). Tegning: Bob Katzenelson og foto: DT

Teaterorganisation med udfordringer

24-06-2016
Danmarks Teaterforeninger har været ude i et internt slagsmål, som har budt på mistillidsvotum til først formand og siden bestyrelse. Førstnævnte overlevede, mens et dedikeret børneteatermenneske valgte ikke at genopstille til bestyrelsen. Nu skal interesseorganisationen klinke skårene og tage fat på udfordringer som faldende billetsalg, økonomi, en formidlingsordning i søgelyset, øget konkurrence fra kulturhuse og egnsteatre m.v. - og meget gerne også en øget indsats for at blive en endnu større aktør omkring formidlingen af børne-, ungdoms- og familieteater.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Danmarks Teaterforeninger (DT) er interesseorganisation for p.t. 67 lokale teaterforeninger, hvor cirka halvdelen formidler både voksen- og børneteaterforestillinger

Hjemmesiden angiver på hjemmesiden det samlede billetsalg til ca. 330.000 - det har for syv-otte år siden ligget på ca. 350-380.000 - mens tallet var 254.805 for sæson 2013-14.

Det i artiklen omtalte referat fra generalforsamlingen 30. april 2016 i Kolding - hvor de i artiklen oplistede kritikpunkter er omtalt og kommenteret - kan ses på organisationens hjemmeside

Se mere om organisationen på: www.dk-teaterforeninger.dk

Danmarks p.t. 67 teaterforeninger er garanter for, at turneteater når ud i alle hjørner af landet, og mange af dem har herunder også vigtige opgaver som lokale formidlere af teater for børn & unge.

Nogle steder har børne- og ungdomsteatret sin egen teaterforening i foreningen. Andre steder indgår det på linje med familieteater og voksenteater i foreningens arbejde, eller man har en arbejdsdeling hvor fx. bibliotekerne tager sig af teater for børneinstitutionerne. Der er også teaterforeninger, som administrerer hele området for kommunen.

Over disse lokale teaterforeninger troner Danmarks Teaterforeninger (DT) som den samlende landsorganisation, der 'har til formål at varetage medlemmernes interesser på de teaterfaglige, kulturpolitiske og økonomiske områder og særligt i forhold til regering, Folketing, Kulturministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening samt i forhold til teaterproducenter', som det hedder på foreningens hjemmeside.

De danske teaterforeninger står if. organisationens hjemmeside for salg af ca. 330.000 billetter - og gennem årene er op mod en tredjedel af billetsalget  kommet fra børne-, ungdoms- og familieforestillinger.  

En splittet bestyrelse

Danmarks Teaterforeninger er følgelig en vigtig medspiller på den organisationsmæssige teaterfront, hvor en optimal og effektiv indsats kræver en god og samarbejdende bestyrelse. Men her har det knebet gevaldigt de seneste par år, hvor en stor del af bestyrelsen har været særdeles utilfreds med formand Lars Sallings ageren - han er bl.a. blevet anklaget for illoyalitet, dårlig ledelse af bestyrelsens arbejde, kreativ administration af formidlingstilskuddet, bevilling af store konsulenthonorarer til sig selv, nepotisme og dårligt samarbejde med DT's sekretariat.    

Det er jo voldsomme beskyldninger, hvor især håndteringen af formidlingstilskud har genereret økonomiske problemer for organisationen, herunder krav om tilbagebetaling til Kulturstyrelsen.

Det har bestyrelse og formand så bøvlet med i et par år - hvilket kulminerede med et noget kaotisk forløb på den seneste generalforsamling 30. april i Kolding, hvor syv af de otte medlemmer af bestyrelsen stillede et mistillidsvotum til deres egen formand. Det blev nedstemt (15 foreninger for, 24 foreninger imod, 2 blanke), hvorefter et mistillidsvotum til hele bestyrelsen blev fremsat og vedtaget (23 for, 14 imod, 4 blanke).

Da røgen havde lagt sig og diverse fredsforhandlinger var afsluttet, havde tre fra den gamle bestyrelse besluttet sig for ikke at genopstille, mens Clarissa Meister-Petersen allerede forud for generalforsamlingen havde meldt ud, at hun ikke genopstillede. Og så blev formanden siddende og nye bestyrelsesmedlemmer valgt.

Overvejede exit

I kølvandet på dette forløb, der altså nok fulgte demokratiets spilleregler, men ikke fik det gensidige tillidsbarometer til at stige, var der ifølge teateravisen.dk's kilder flere teaterforeninger, der overvejede at forlade paraplyorganisationen DT, fordi man ikke mente at kunne genfinde tilliden til landsformanden.

Medlemsskaren er dog indtil videre intakt, men fx Hvidovre Teaterforening lægger ikke skjul på, at man vil arbejde for, at Lars Salling udskiftes ved næste valg. Det fremgår bl.a. af en rundskrivelse til landets øvrige teaterforeninger, hvori kritikken af formanden eksemplificeres.

Andre kritikere af landsformandens ageren og organisationens ve og vel holder lavere profil og nøjes over for bl.a. denne portal med at være 'unavngivne' kilder...

Teateravisen.dk har dog direkte spurgt DT's daværende næstformand Lars Munkøe til den mundtlige kritik, han fremførte på generalforsamlingen:

»Den omtalte sag blev afsluttet på DT’s generalforsamling i maj. Og er dermed også afsluttet for mit vedkommende,« lyder det i en kortfattet mail til teateravisen.dk fra Munkøe, der også er at finde i den nye bestyrelse.

'To slidsomme år' 

Som flere var inde på under forløbet, herunder den tidligere formand Ole Honoré - der i øvrigt nu er genindtrådt i bestyrelsen - så er det vigtigt, at en interesseorganisation som DT ikke udadtil fremstår som splittet og ikke mindst at bestyrelsesarbejdet fungerer optimalt.

Man har heller ikke behov for en offentliggørelse af kalamiteterne, men når teateravisen.dk overhovedet interesserer sig for dette interne slagsmål og dets indbyggede personfnidder skyldes det flere ting:

Helt generelt er teaterforeningernes arbejde for at formidle/arrangere professionel scenekunst for børn og unge uhyre vigtigt både for teaterkunstens udbredelse generelt og for de mange turnerende teatre. Det er samtidig i en tid med kommunale nedskæringer og færre ildsjæle på skoler m.v. et potentielt vigtigt udviklingsområde for formidlingen af børneteater. En splittet organisation og bestyrelse er selvfølgelig mindre arbejdsdygtig både indad- og udadtil.

På det mere personorienterede plan har striden betydet, at et for dansk børneteater  markant arbejdende bestyrelsesmedlem som Clarissa Meister-Petersen valgte ikke at genopstille.

Som det lyder i det officielle referat fra generalforsamlingen: 

'Clarissa Meister-Petersens ønske var at være med til i DT's bestyrelse for at skabe fokus på børne- og ungdomsteaterområdet. I stedet blev det to slidsomme år hvor
bestyrelsen har knoklet, hvor det hele primært har bestået i et stort oprydningsarbejde, særligt omkring DT’s økonomi.
Tiden har ikke været til, at der også kunne være fokus på børne- og ungdomsteater. CMP har også været fortaler for et mistillidsvotum til Landsformanden. CMP tager generalforsamlingens afstemning til efterretning, og ønsker derfor at bevare sin oprindelige position om ikke at genopstille som kandidat til DT's bestyrelse'.

Fokus på børne- og ungdomsteatret

Clarissa Meister-Petersen, der som stifter og leder af pop-up-teaterforeningen Filiorum har været et spændende og frisk pust i børneteaterkredse, står for en række gode og innovative ideer til udvikling af formidling af scenekunst netop for børn og unge. Hendes teaterforening har bl.a. stået for nyskabelser som 'kunstnerisk laboratorium' til kreativ efterbehandling af teateroplevelsen' og de særlige projektforløb under navnet 'scenekunst på skoleskemaet'.

Og selvom mange andre teaterforeninger gennem årene har gjort et kæmpe arbejde for at formidle børneteater og kan fremvise et meriterende stort antal arrangerede forestillinger, som Filiorum slet ikke kan matche, er den lille teaterforening i Gentofte sat i verden alene for at præsentere og formidle teater for børn og unge. Et arbejde, der senest har medført en ekstra tjans som kurator af børneteater på Folketeatret ('U - teater for dig').

Og som også har gjort Clarissa Meister-Petersen til et interessant emne andre steder i det organisatoriske børneteatermiljø. Hun sidder bl.a. i bestyrelsen hos Teatret Fair Play og teater Mærkværk og er fra flere sider også blevet nævnt som et oplagt valg til kompetencecentret Teatercentrums bestyrelse, når/hvis DT's nuværende og mangeårige repræsentant, Jette G. Pedersen, på et tidspunkt måtte ønske at stoppe.

Teateravisen.dk ville gerne have hørt Clarissa Meister-Petersens vurdering af de spildte muligheder for at arbejde med at promovere børne- og ungdomsteatret i DT-bestyrelsesregi, men hun har indtil videre ikke ønsket at udtale sig om forløbet og sin exit fra bestyrelsen.

Og dermed heller ikke om de visioner og strategier, som hun havde håbet at inkorporere i sit bestyrelsesarbejde - og som var et forventet omdrejningspunkt for denne artikel...

Udfordringer

I forbindelse med en henvendelse fra teateravisen.dk til formand og bestyrelse for DT, henviser Lars Salling til, at den nyvalgte bestyrelse som led i konstitueringen har 'nedsat et børne- og familieteaterudvalg bestående af særdeles kompetente personer med mange års erfaring for formidling af netop denne type forestillinger' - og at DT således har 'valgt at opgradere' dette område.

Og selvfølgelig findes der stadig mange gode og vidende folk i teaterforeningerne, der gør og i årevis har gjort et stort arbejde for at formidle børne- og ungdomsteater.  

Men nu skal DT som organisation genfinde sig selv, både når det gælder voksenteater og det børneteater/familieteater, hvor teaterforeningerne virkelig har mulighed for at gøre en forskel.

Det er altså en såret organisation, der nu skal finde fodslag og samarbejde for at komme videre, for udfordringerne ligger lige for. Helt konkret eksemplificeret ved et stærkt faldende billetsalg, der betyder, at teaterforeningernes billetsalg styrtdykker og på blot syv sæsoner er faldet med en tredjedel: Fra 379.978 i sæson 2006-07 og til 254.805 i sæson 2013-14 - som er det seneste tal, teateravisen.dk har fået fingre i.

Det skyldes mange ting, som ikke har forbindelse til det aktuelle opgør i bestyrelsen, bl.a. konkurrence fra kulturhuse, egnsteatre og andre arrangører; dyre forestillingspriser; en formidlingsordning under forandring m.v.

Svar på tiltale

Teateravisen har afslutningsvis bedt Lars Salling svare på kritikken af hans ageren som formand for at høre hans version og hans syn på, hvordan DT og bestyrelsen kommer videre efter konflikten og hvilke planer man evt. har for at løfte opgaven med at formidle teater for børn - ikke mindst i de områder, hvor kommunal forvaltning og ildsjæle i de kommunale institutioner er i underskud. Her er hans svar.

»Indledningsvist skal jeg generelt bemærke, at DT’s opgave er at varetage samtlige medlemsforeningers  interesser – interesser der afspejler den meget brede sammensætning vi har i medlemsskaren.

Der er forskel på, hvad foreningerne beskæftiger sig med, og det er ikke alle, der har eksempelvis dans eller børneteater på repertoiret. I bestyrelsen er vores primære fokus derfor de overordnede spørgsmål, der vedrører alle teaterforeninger – formidlingsstøtte, høringssvar o.l. Særområder placeres i respektive udvalg.

DT’s aktivitet på særområderne afhænger derfor af indsatsen fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer – og arbejdet foregår som nævnt ikke i bestyrelsen, men i nedsatte udvalg. Vi har ved konstitueringen efter generalforsamlingen i år nedsat et sådant børne- og ungdomsteaterudvalg med kompetente personer, som skal tage initiativer, der kan medvirke til at videreudvikle området. Men det er i høj grad det enkelte bestyrelsesmedlems opgave at skabe den ønskede fokus på de forskellige områder.«

'Håndteringen af formidlingsordningen har ikke været kreativ'

- Hvordan stiller du dig til, at flere bestyrelsesmedlemmer trækker sig/undlader at stille op pga. dit formandskab, hvor du jo er blevet kritiseret for at agere udenom bestyrelsen (bl.a. ved at opsøge alternative bestyrelseskandidater), kreativ håndtering af formidlingsordningen til Kulturstyrelsen (herunder anklage fra en lokalforening om at sekretariatet er blevet opfordret til at opgive fiktive forestillinger), konsulenthonorarer (som nu er nedbragt), nepotisme (lejlighedsvis ansættelse af din kone og dit barn), dårligt samarbejde med sekretariatet m.m. Det skal selvfølgelig med, at du både har forklaret dig og beklaget, men det er godt nok mange kritikpunkter...?

»Jeg har intet ønske om at involvere mig i intern mudderkastning i medierne, og som du kan se af generalforsamlingsreferatet var der ét medlem, der ikke genopstillede. De øvrige trak deres kandidatur efter de to afstemninger om mistillidsvotum til henholdsvis formand og siden bestyrelse. 

Men hvad angår økonomi har alle udbetalte honorarer været forhåndsgodkendte i de af  bestyrelsen vedtagne budgetter og er efterfølgende løbende godkendt ved bestyrelsens budgetopfølgninger samt af intern revision.

Håndteringen af Formidlingsordningen har ikke været 'kreativ'. Dette fremgår af Styrelsens afgørelse af  04.03.2016. Afgørelsen godkender, at min fortolkning af Styrelsens formulering af bevillingerne var korrekt. Styrelsen er på et givet tidspunkt midt i en sæson, blevet opmærksom på fortolkningsproblemet og har gjort opmærksom på, at DT’s fortolkning måtte ændres. Efterfølgende har Styrelsen ændret formuleringen i deres bevillingsskrivelser.«

Nyt børne- og familieteaterudvalg

- I har nu nedsat et børne- og familieteaterudvalg. Er det eventuelt en reaktion på Clarissa Meister-Petersens kritik af, at hendes to år i bestyrelsen har været brugt til økonomisk oprydningsarbejde, hvor hun havde håbet på at der også kunne være fokus på børne- og ungdomsteater?

»Vi har ved konstitueringen efter generalforsamlingen i år nedsat et sådant børne- og ungdomsteaterudvalg med kompetente personer, som skal videreudvikle området.

At fhv. bestyrelsesmedlem Clarissa Meister-Petersen havde ønske om særligt fokus på børne- og ungdomsteaterområdet i DT’s bestyrelse har ikke givet sig udslag i konkrete dagsordensforslag fra medlemmet, som der kunne handles på.

Som sagt er det det enkelte bestyrelsesmedlem eller udvalg, der skal fremlægge konkrete forslag til udvikling, ændringer eller tiltag. Dette har eksempelvis været tilfældet med bestyrelsens seminarudvalg i det forløbne år.«

- I børne- og ungdomsteaterkredse er der fortsat store forhåbninger til, at teaterforeningerne vil løfte opgaven med at formidle teater for børn - ikke mindst i de områder, hvor kommunal forvaltning og ildsjæle er i underskud. Og du er selv citereret i teateravisen.dk for, at det er et vigtigt indsatsområde for DT, hvor det selvfølgelig også handler om, at teaterforeningerne skal have kapacitet og frivillige nok. Men er der helt konkrete tiltag på vej?

»Bestyrelsen afventer et udspil fra det netop nedsatte udvalg. Som tidligere nævnt afhænger DT’s aktivitet på særområderne af indsatsen og de konkrete initiativer fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og udvalg, hvor arbejdet foregår.«

Positiv og konstruktiv ånd

- Konklusionen fra kritikerne er jo, at DT's bestyrelse og dermed organisationens arbejde har lidt under det dårlige samarbejde, så hvordan kommer I nu videre uden fortsat intern splid - herunder omkring din rolle som formand?

»Hvad angår arbejdet i bestyrelsen fremover, har vi på nuværende tidspunkt afholdt to bestyrelsesmøder, samt de første møder i samtlige nedsatte udvalg. Jeg kan med glæde konstatere, at arbejdet foregår i en meget positiv og konstruktiv ånd, og hvor alle er enige om at gøre en indsats i DT’s tjeneste.«

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Teaterorganisation med udfordringer
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

08-04-2022
 

29-03-2022
 

Flere anmeldelser